Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Τεχνικού Σύμβουλου από την ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στο πλαίσιο ανάπτυξης των δράσεων της, προτίθεται να συνεργαστεί με Εταιρεία  συμβουλευτικών υπηρεσιών  – για την ανάπτυξη των παρακάτω έργων:

 1. Μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και παρακολούθηση εφαρμογής έως την πιστοποίηση συστήματος ποιότητας συμφώνα με τις αρχές του ISO 9001:2015, για τις λειτουργίες της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

Χρόνος υλοποίησης: 6 μήνες

 1. Τεχνική υποστήριξη στην επιτροπή πιστοποίησης επιχειρήσεων με το σήματα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.
 2. Χρόνος υλοποίησης: 24 μήνες
 1. Προϋποθέσεις και προσόντα τεχνικού συμβούλου:
 • Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν νομικά πρόσωπα, τα οποία αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε πεδία σχετικά με τα αντικείμενα των έργων.
 • Ο τεχνικός σύμβουλος πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 10 έτη), σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας, με έμφαση στα συστήματα ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα.
 • Η Ομάδα Έργου του Τεχνικού Συμβούλου θα πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη με επαρκή ακαδημαϊκή και τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων (συστήματα ποιότητας), καθώς και επαρκές προσωπικό υποστήριξης, που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση τεχνικών και διαχειριστικών εργασιών.
 • Η Ομάδα έργου πρέπει να αποτελείται από στελέχη με εμπειρία στην διαχείριση έργων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, κυρίως στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
 • Ο τεχνικός σύμβουλος ΔΕΝ μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες πιστοποιητικού φορέα ή να διενεργεί εξωτερικούς  ελέγχους ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων  για λογαριασμό τρίτων καθώς και να εμπλέκετε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή σε εργαστήρια έλεγχου ποιότητας  και ασφάλειας τροφίμων.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Έδρα του τεχνικού σύμβουλου να βρίσκεται στην Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει άμεσα με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό τις λειτουργίες της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

 

 1. Τρόπος υποβολής και Περιεχόμενο προσφορών:

Τρόπος υποβολής:

Η τεχνική και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί ως εξής:

Σε  έντυπη μορφή (σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να φέρει την επωνυμία του τεχνικού σύμβουλου και να αναγράφει τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τον τίτλο του έργου).

 

Περιεχόμενο προσφοράς:

 • Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να παρουσιάζονται κατ ‘ ελάχιστον τα εξής:
 • Εμπειρία του τεχνικού σύμβουλου στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Μεθοδολογία υλοποίησης κάθε έργου
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε έργου
 • Περιγραφή υλοποίησης κάθε έργου
 • Παρουσίαση ομάδας έργου / Προσόντα ομάδας έργου / Εμπειρία των εμπλεκομένων σε συναφή έργα
 • Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων
 • Χρονοδιάγραμμα παραδοτέων
 • Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να παρουσιάζονται κατ ‘ ελάχιστον τα εξής:
 • Συνολικό κόστος για την υλοποίηση του κάθε έργου
 • Αναλυτική περιγραφή κόστους για κάθε έργο
 1. Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση: Μ. Μουσούρου 15, 5ος όροφος, Γραφείο 501 & 502 (πρώην Απολλώνιο).

είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την  14η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 13:00.

Ισχύουσες είναι οι προσφορές, που θα υποβληθούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

 

 1. Αξιολόγηση προσφορών

Το έργο κατακυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Εμπειρία σε συναφή έργα 30
Κατανόηση των απαιτήσεων 20
Μεθοδολογία υλοποίησης 10
Ρεαλιστικότητα και σαφήνεια χρονοδιαγράμματος – Πληρότητα παραδοτέων 10
Πληρότητα ομάδας έργου – Διαθέσιμο Επιστημονικό δυναμικό

με εμπειρία σε σχετικά έργα- Έδρα επιχείρησης

30

Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 0 έως 100. Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητάς του επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς, είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

 

Για τη βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών υπολογίζεται το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς ως εξής:

 

 

Οικονομική Προσφορά Μειοδότη

        Κ =  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100 Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά

όπου ως Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο Προσφέρων προτίθεται να υλοποιήσει τη Σύμβαση, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ως Οικονομική Προσφορά Μειοδότη, η οικονομική προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, οι προσφορές κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας η οποία προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

Τελικός Βαθμός Προσφοράς = (Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς * 50%) + (Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς * 50%)

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό,  από το Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σταύρος Τζεδάκης

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε pdf ΕΔΩ.

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης © 2021